ESMENES A LES PROPOSTES PROGRAMÀTIQUES d'ICV-EUiA

Posted 16:37 by Ferran Fullà in Etiquetes de comentaris:
Pàg.27, després del punt 45 i de la línia 46. Addició d’un punt nou:


- “Determinació per llei del sostre d’endeutament exterior del sistema financer espanyol, cada any o cada legislatura, atenent les necessitats del finançament interior, per evitar la formació de bombolles i contribuir a l’estabilitat macroeconòmica.

Arguments:

1. Si el sobreendeutament exterior del sistema financer espanyol per alimentar la bombolla immobiliària ens ha portat al desastre, i això, gairebé tothom ho reconeix, hem de posar sobre la taula la necessitat d’estendre l’estabilitat macroeconòmica més enllà del control de la inflació o del dèficit públic. De fet, la regulació de l’endeutament exterior bancari seria igualment necessària, tant si la banca és privada, com si és pública o col·lectiva-privada (les caixes-bancs d’ara).

2. Les mesures preses, tant a Espanya com a la UE o les reunions de governadors dels bancs centrals del món (Basilea III), en el sentit d’augmentar fortament les reserves de capital de les entitats financeres, poden ser més o menys útils, però no són cap garantia seriosa, com s’ha vist a Espanya: durant el començament de la crisi, les provisions extra que el Banc d’Espanya havia obligat a fer a les entitats van mantenir la solvència del sistema, però l’augment de l’interès interbancari i de la morositat, la devaluació de les hipoteques i del totxo o sòl adquirit per saldar deutes... han portat el sistema financer o una part a prop de la insolvència.

3. La regulació parlamentària del sobreendeutament posaria en el centre del debat polític el conflicte entre l’interès general del finançament de l’economia i l’interès minoritari de l’especulació financera, i aquesta mesura, el grup parlamentari nostre la pot plantejar.Pàg.219, punt 721, línia 20. Addició:

- “Dissolució de l’OTAN paral·lelament a la creació d’aquest exèrcit.

Argument: El manteniment de l’OTAN com a estructura de la Guerra Freda no porta més que a una subordinació política i militar dels Estats europeus als interessos dels EUA (Iraq, Afganistan...).


0 comment(s) to... “ESMENES A LES PROPOSTES PROGRAMÀTIQUES d'ICV-EUiA”